• 17 January, 2024

HSY sẽ hướng dẫn quý đơn vị, tổ chức các bài nhảy Yosakoi cơ bản (Yocchore, Hanoi Yosakoi, v.v…) theo yêu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.